Про компанію
Наші об’єкти
Продукція та послуги
Зробити замовлення
Про нас говорять
Акціонерам
Звітність
Контакти
   Інформація про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГІДРОСПЕЦБУД" 25.04.2013 р.

Закрите акціонерне товариство Страхова Компанія

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУД"

(код за ЄДРПОУ 01416470  місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Гарматна, 6 (далі -Товариство))

повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1   від 12 березня 2013 року), 25 квітня 2013 року о 10-00 год.00 хв. у приміщенні адміністративного корпусу за адресою: 03148 м. Київ, вул. Василя Верховинця 1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі –Збори)

Порядок денний

1.       Про обрання лічильної комісії.

2.       Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

3.       Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4.       Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

5.       Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2012 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

6.       Звіт та Висновки Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

7.       Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8.       Про розподіл прибутку (покриття збитків)Товариства за 2012 рік .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19  квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 до 9.45 за місцем та вдень проведення зборів Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцем проведення Зборів (03148 м. Київ, вул. Василя Верховинця, 1, другий поверх, бухгалтерія,  кабінет №. 22) до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00, у день проведення Зборів за місцем їх проведення:

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова комісії з припинення Нагорнюк Віталій Іванович , телефон (44) 407-60-71, Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, остаточний порядок денний буде повідомлений акціонерам Товариства не менше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

Телефон для довідок: 407-60-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності  

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

32749

36563

Основні засоби (за залишковою вартістю)

28543

31148

Довгострокові фінансові інвестиції

58

58

Запаси

142

111

Сумарна дебіторська заборгованість

3783

5145

Грошові кошти та їх еквіваленти

9

3

Власний капітал

8428

11694

Статутний капітал

12000

12000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(15921)

(12655)

Довгострокові зобов’язання

14213

14213

Поточні зобов’язання

10108

10656

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(3266)

1490

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

23989240

23989240

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом  періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

48

49

 

Голова комісії з припинення                                                                          Нагорнюк В.І.