Про компанію
Наші об’єкти
Продукція та послуги
Зробити замовлення
Про нас говорять
Акціонерам
Звітність
Контакти
   Інформація про скликання Загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРГІДРОСПЕЦБУД" 23.10.2013 р.

Закрите акціонерне товариство Страхова Компанія

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУД"

(код за ЄДРПОУ 01416470 місцезнаходження: 03067 м. Київ, вул. Гарматна, 6 (далі -Товариство)) повідомляє, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 2 від 15 серпня 2013 року), 23 жовтня 2013 року о 10-00 год.00 хв. у приміщенні адміністративного корпусу за адресою: 03148 м. Київ, вул. Василя Верховинця 1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі –Збори).

Порядок денний

1.      Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

2.                  Про відміну  рішень загальних зборів акціонерів Товариства -                                                                               від 10 червня 2011 року ( протокол № 23):

 1) про припинення ПАТ «Укргідроспецбуд» шляхом реорганізації через перетворення у ТДВ «Укргідроспецбуд»; 2) про затвердження порядку та умов обміну акцій у акціонерів ПаТ «Укргідроспецбуд»   на частки у статутному капіталі (фонді) ТДВ «Укргідроспецбуд» , що створюється шляхом перетворення; 3) про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів   ПАТ «Укргідроспецбуд», які не голосували за прийняття рішення про припинення ПаТ «Укргідроспецбуд»; 4) про затвердження плану та порядку перетворення ПаТ «Укргідроспецбуд»;

від 17 жовтня 2011 року (протокол № 24) :

1) про затвердження передавального акту; 2) про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у акціонерів ПАТ "Укргідроспецбуд" на письмові зобов’язання перевести у частки статутного капіталу ТДВ "Укргідроспецбуд";

  від 10 квітня 2012 року (протокол № 25) :

 1) про затвердження передавального акту; 2) про затвердження звіту про наслідки обміну акцій акціонерів ПАТ «Укргідроспецбуд на письмові зобов’язвання перевести у частки статутного капіталу  ТДВ  «Укргідроспецбуд».

3.      Про відміну  рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 10 червня 2011 року (протокол   №23): 1) про звільнення Голови правління ПаТ «Укргідроспецбуд» та призначення комісії з припинення. Обрання Голови правління та підтвердження повноважень членів Правління.

4.      Про внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

5.      Про надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.

6.      Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту.

7.      Про підтвердження повноважень членів Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

8.      Про затвердження внутрішніх положень товариства: «Про Загальні збори акціонерів»; «Про Наглядову раду»;«Про Правління»; «Про Ревізійну комісію»;

9.      Про прийняття рішення щодо припинення   Дочірніх підприємств  ПАТ «Укргідроспецбуд» шляхом реорганізації через перетворення в Товариства з обмеженою відповідальністю та призначення комісій з припинення Дочірніх підприємств  ПАТ «Укргідроспецбуд»  .

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 год.00 хв. 17 жовтня 2013 року. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 9.00 до 9.45 за місцем та вдень проведення зборів Для реєстрації акціонерам (учасникам), їх уповноваженим представникам необхідно мати документи, що посвідчують їх особу. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що посвідчує його повноваження. Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за місцем проведення Зборів (03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет №. 22) до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00, у день проведення Зборів за місцем їх проведення:

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова комісії з припинення Нагорнюк Віталій Іванович. Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку та строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Телефон (044) 407-60-71.       Голова комісії з припинення Нагорнюк В.І.