Про компанію
Наші об’єкти
Продукція та послуги
Зробити замовлення
Про нас говорять
Акціонерам
Звітність
Контакти
   Регулярна інформація за 2011 рік
Регулярна інформація за 2011 рік

Назва:

Публiчне акцiонерне товариство "Укргiдроспецбуд"

ЄДРПОУ:

01416470

Рік:

2011

Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період

1

Дата першого розміщення

27.04.2012

Дата останнього розміщення

27.04.2012

 

Склад інформації

Титульний аркуш

Подивитися

Зміст

Подивитися

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Подивитися

Інформація про державну реєстрацію емітента

Подивитися

Банки, що обслуговують емітента

Подивитися

Основні види діяльності

Подивитися

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Подивитися

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Подивитися

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Подивитися

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Подивитися

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Подивитися

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Подивитися

Інформація про загальні збори акціонерів

Подивитися

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

Подивитися

Інформація про випуски акцій емітента

Подивитися

Опис бізнесу

Подивитися

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Подивитися

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Подивитися

Інформація про зобов'язання емітента

Подивитися

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Подивитися

Інформація про собівартість реалізованої продукції

Подивитися

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Подивитися

Інформація про стан корпоративного управління

Подивитися

Звіт про корпоративне управління

Подивитися

Річна фінансова звітність

Подивитися